korzystaj ze ćwiczeń do zajęć pozalekcyjnych w yrównawczych, przedmiotow ych oraz rozwojowych lub kompensacyjnych - nawet jeżeli nie uczestniczysz w tych zajęciach. To szansa do rozwoju dodatkowych kompetencji w ramach pracy własnej w domu.